Kişisel Verilerin Korunması

ERSASUNA TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT İTH. İHC. SAN VE TİC.A.Ş. Olarak, özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak maksadıyla,  istemekteyiz.  Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)  ERSASUNA TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT İTH. İHC. SAN VE TİC.A.Ş. 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz KVK Kanunu Madde 4'te sayılan ilkeler doğrultusunda; 
- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmadan, 

Kişisel verilerinizin işlenmesinden; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Müşterilerimizin kişisel verileri, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek, müşterilerimize daha kişisel ürün ve hizmet sunabilmek, müşterilerimizi ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşteri memnuniyetini ölçmek,

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan ilke ve amaçlar gözetilerek, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, ifa yardımcılarımız ve tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen amaç ve koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz yurt içinde tutulacağı gibi, yurt dışına da aktarılabilecektir.  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Anayasa'nın 20. Maddesi gereği herkesin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğundan yola çıkarak, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, talepleriniz en geç 30 iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda, KVK Kanunu Madde 11 ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahipleri  
Şirketimizden; 
- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 
- Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın  giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

KVK Kanunu Madde 13/1 gereğince yukarıda sayılı haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.  ERSASUNA TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT İTH. İHC. SAN VE TİC.A.Ş.PAYALLAR MH. D-400 KARAYOLU ÜZERİ,-/NO:78,ALANYA ANTALYA adresimize posta yoluyla gönderebilirsiniz.